Khushdil Shah - Player Portrait

Khushdil Shah - Player Portrait

Khushdil Shah - Player Portrait

(Picture: Copyright © 2009 PCB)