V Chamundeswaranath

V Chamundeswaranath

Portrait of V Chamundeswaranath

(Picture: Copyright © 2007 CricketArchive)