Sohail Khan - Player Portrait

Sohail Khan - Player Portrait

Sohail Khan - Player Portrait

(Picture: Copyright © 2006 PCB)