Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Dehra Dun - Highest Partnership for Each Wicket in first-class cricket

  192  LA Rawat & PP SinghManipur v Uttarakhand2018/19f58990
  2139  Ihsanullah Janat & Rahmat ShahAfghanistan v Ireland2018/19f59388
  3130  Rahmat Shah & Hashmatullah ShahidiAfghanistan v Ireland2018/19f59388
  4194  P Bisht & Y NagarMeghalaya v Uttarakhand2018/19f59092
  5399*VA Saxena & R BhatiaUttarakhand v Meghalaya2018/19f59092
  696  VS Panwar & R BhatiaUttarakhand v Manipur2018/19f58990
  763  KJ O'Brien & GH DockrellIreland v Afghanistan2018/19f59388
  842  HV Patel & A ChahalHaryana v Uttarakhand2019/20f59932
  955  SS Quadri & Anunay SinghBihar v Uttarakhand2018/19f58949
1087  GH Dockrell & TJ MurtaghIreland v Afghanistan2018/19f59388