Maldives Under-19s in Sri Lanka 2018/1929 Nov 2018  Maliyadeva College, Kurunegala v Maldives Under-19s Maliyadeva College Ground, Kurunegala misc